«

»

Wydrukuj to Wpis

BYSTRZYCA KŁ, ORLICKE ZAHORI, NERATOV PARTNERAMI W DZIAŁANIU PRZEKRACZAMY GRANICE 2014 – 2020

2„Trzy spojrzenia na Góry Bystrzyckie i Orlickie” to robocza nazwa projektu unijnego,

w sprawie którego odbyło się spotkanie koordynacyjne w Centrum Informacji Turystycznej Bystrzycy Kłodzkiej 23 października 2015 r. Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy polsko-czeskiej i wspólnego złożenia wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

W rozmowach stronę polską reprezentowali: Ewa Koczergo – Kierownik Wydziału Turystyki i Kultury Fizycznej, Lucjan Morajda – Zastępca Kierownika w/w wydziału oraz pozostali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. W imieniu partnerów czeskich byli: Vojtěch Špinler – Starosta Orlické Záhoří oraz Linda Dvořáková i Jiři Škoda.

Przedstawiciele strony polskiej i czeskiej omówili główne założenia i działania współpracy oraz przebieg zaplanowanych inwestycji. Obejmą one: remont Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej, remont wieży kościelnej w Orlické Zahoří oraz remont i rozbudowę wież kościelnych w Neratovie. Ustalono również działania promocyjne i transgraniczne związane z projektem.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ukierunkowany jest na rozwój potencjału społeczno -gospodarczego krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz szczególnie słabych ekonomicznie i gospodarczo regionów UE. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego finansowane są przede wszystkim projekty, które stawiają sobie za cel zwiększanie zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury, wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, poprawę ochrony środowiska czy aktywizację współpracy między sąsiednimi regionami państw członkowskich. Termin składania wniosków projektowych upływa z dniem 25 marca 2016 r. Zakładany okres realizacji zadania zamyka się w okresie od lipca 2016 r. do września 2018 r.